Публічна оферта — “Батяри на роверах”
51297
page-template-default,page,page-id-51297,cabin-core-1.0.2,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-3.2,ajax_fade,page_not_loaded,,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

«ФОП Залевська Валентина Миколаївна», що діє на підставі Свідоцтва про реєстрацію, іменований надалі “Виконавець”, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, укласти договір про надання послуг (надалі «Договір») на нижчевикладених умовах:

1. ТЕРМІНИ

1.1. Послуги – набір послуг, що надаються Виконавцем в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних осіб, укласти даний Договір на визначених умовах.

1.3. Cайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою https://velopromenad.com/, яка є офіційним джерелом інформування Споживачів про Виконавця та послуги, що ним надаються.

1.4. Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Споживачем умов Публічної оферти даного Договору та умов на сайті https://velopromenad.com/. Акцепт здійснюється шляхом: реєстрації на офіційному сайті Виконавця за інтернет-адресою https://velopromenad.com/та оплатою на сторінці.

1.5. Споживач – фізична особа, яка здійснила Акцепт Публічної оферти Виконавця, викладеної у цьому Договорі та оплатив вартість Послуг.

1.6. Виконавець – ФОП Залевська Валентина Миколаївна.

1.7. Сторони – Споживач та Виконавець.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ОПЛАТА ПОСЛУГ

2.1. Даний Договір є публічним договором, який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони, Споживачем, з іншої, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов.

2.2. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується надати Споживачу оплачені ним Послуги, описані на сайті https://velopromenad.com/, а Споживач зобов’язується прийняти дані Послуги.

2.3. Послуги надаються на підставі цього Договору та на умовах, описаних на сайті https://velopromenad.com/. Діями, що свідчать про згоду дотримуватись умов цього Договору є Акцепт Споживачем умов Публічної оферти даного Договору.

2.4. Перелік, вартість, умови та порядок надання Послуг деталізовано на сайті https://velopromenad.com/.

2.5. Місцем надання Послуг вважається місцезнаходження Виконавця.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Споживач має право:

3.1.1. Користуватися Послугами в обсязі та на умовах відповідно до умов на сайті https://velopromenad.com/ протягом всього строку їх надання.

3.1.2. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, його діяльність, обсяг послуг, що ним надаються.

3.1.3. Звертатись до Виконавця з раціоналізаторськими пропозиціями щодо покращення процесу надання Послуг.

3.2. Споживач зобов’язується:

3.2.1. При зверненні до Виконавця за наданням Послуг оплатити Послуги.

3.2.2. Дотримуватися умов отримання Послуг на сайті https://velopromenad.com/.

3.3. Виконавець має право:

3.3.1. Вимагати від Споживача виконання умов цього Договору.

3.4. Виконавець зобов’язується:

3.4.1. Забезпечувати Споживачу можливість отримання Послуг відповідно до цього Договору.

3.4.2. Надавати Споживачу Послуги з урахуванням положень чинного законодавства України.

3.4.3. Не змінювати вартість за Послуги, що вже оплачені Споживачем.

4. ІНШІ УМОВИ

4.1. Порядок врегулювання спорів

4.1.1. Всі суперечки та спори, що можуть виникнути в процесі надання Послуг Виконавцем, у зв’язку з прийняттям, виконанням та/або порушенням положень цього Договору, врегульовуються шляхом переговорів Сторін.

4.1.2. В разі недосягнення згоди між Сторонами, шляхом переговорів, всі спори та суперечки вирішуються в судовому порядку за місцезнаходженням Виконавця.

4.1.3. До відносин Сторін, що випливають з прийняття та виконання даного Договору та Правил отримання Послуг, застосовуються чинні норми та положення чинного законодавства України.

4.2. Прикінцеві положення.

4.2.1. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до даного Договору. Зазначені зміни не можуть впливати на вартість та обмежувати якість та обсяг Послуг, що надаються протягом оплаченого терміну надання Послуг.

4.2.4. Всі зміни до даного Договору набувають чинності не раніше ніж через 3 дні з моменту їх публікації на Сайті Виконавця.

4.2.6. Внесені зміни до Договору, що набрали чинності, розповсюджуються на всіх Споживачів.

4.3. Порядок повернення товару належної якості

4.3.1. Відшкодування не наданих послуг проводиться згідно чинного законодавства України.

4.3.2. Відмінити реєстрацію на участь у велопроменаді можна в разі форс-мажору або у зв’язку зі станом здоров’я. В такому разі кошти будуть повернені на картку, з якої була проведена оплата, або в інший спосіб за згодою Сторін. Всі випадки розглядатимуться індивідуально.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

5.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання Договору.

5.3. Жодна зі Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили, що знаходились поза її контролем (форс-мажорних обставин).

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

6.1. Цей Договір набирає чинності з дати прийняття Оферти та діє протягом строку у який надається Послуга.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Цей договір регулюється чинним законодавством України.

7.2. Визнання будь-якого положення або пункту даного Договору чи додатків до нього не дійсним, не впливає на дійсність решти положень і умов Договору.

8. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

СПД ЗАЛЕВСЬКА ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА

Код отримувача: 3245105025

Назва банку: ЗАХIДНЕ ГРУ АТ КБ “ПРИВАТБАНК”

Рахунок отримувача: 26009053739506

Рахунок в форматі IBAN: UA133253210000026009053739506

Код Банку (МФО): 325321